Regulamin

§1 Postanowienia Ogólne
1.1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonego
pod adresem kphandmade.com
1.2. Sklep internetowy, działający pod adresem kphandmade.com (zwany dalej: Sklep internetowy
kphandmade.com, jest prowadzony przez Krzysztofa Przywara osobę fizyczną, prowadzącą działalnosć nierejestrowaną.
1.3. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:
1) adres pocztowy: ul. Rokitniańczyków 28C/10 33-300 Nowy Sącz
2) numer telefonu: 602-178-467
3) adres poczty elektronicznej: sklep@kphandmade.com
1.4. Regulamin sklepu internetowego kphandmade.com umieszczony jest nieprzerwanie na stronie
internetowej kphandmade.com/regulamin w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie,
odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest również udostępniany Klientom przed
zawarciem umowy.
§ 2 Definicje
Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy regulamin oznaczają:
2.1. Konsument – jest nią osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,
2.2. Usługodawca/Sprzedawca – KP Handmade Krzysztof Przywara
2.3. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem kphandmade.com
przez Krzysztofa Przywara.
2.4. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964r. (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93),
2.5. Towary oraz Usługi – wszelkie usługi świadczone oraz towary będące przedmiotem umowy
sprzedaży między sprzedawcą a kupującym,
2.6. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art.
8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144,
poz. 1204),
2.7. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,
której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub planuje dokonać
Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego z wykorzystaniem drogi elektronicznej,
2.8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę sprzedaży
Sprzedawcy, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość Towarów lub Usług w ramach
umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego.
2.9. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.
2014 poz. 827).
§ 3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego
3.1. Właściciel sklepu kphandmade.com jesz zwolniony z VAT w ramach działalności nierejestrowanej, a co za tym idzie, ceny wszystkich oferowanych przez Sklep kphandmade.com towarów nie zawierają VAT i wyrażone są w złotych polskich.
3.2. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu kphandmade.com, jak również opisy towarów
i usług stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu
Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one
dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
3.3. Sprzedawca używa w Sklepie internetowym kphandmade.com kodów rabatowych
upoważniających do zakupów towarów z rabatem zamieszczonym na kuponie. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.
3.4. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym kphandmade.com konieczna jest akceptacja
niniejszego Regulaminu.
3.5. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym kphandmade.com konieczne jest
posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron
internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie
formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek
internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari dla
systemu OS X, itd.
3.6. Strona Sklepu internetowego korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), która
dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona Sklepu jest
przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i również
urządzeniach mobilnych.
3.7. Strona Sklepu internetowego kphandmade.com posiada certyfikat SSL – bezpieczny protokół
szyfrowania komunikacji.
§ 4 Warunki zawierania umowy sprzedaży
4.1. Zamówienia w sklepie internetowym kphandmade.com można dokonywać poprzez
wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach sklepu.
4.2. Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych
osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu
komórkowego.
4.3. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie
informuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienie odbywa się
poprzez przesłanie przez Sprzedającego do Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej na
adres podany w formularzu zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do
realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.
4.4. Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie
niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie stosownej informacji
na adres mailowy Klienta podany przy składaniu zamówienia, o którym mowa w §4 pkt. 4.2.
4.5. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym kphandmade.com jest możliwe 24 godziny
na dobę przez wszystkie dni w roku.
§ 5 Sposób płatności i termin płatności
5.1. W sklepie kphandmade.com istnieje możliwość płatności w jeden z następujących sposobów:
- przelew na konto bankowe Sprzedawcy,
- płatność za pobraniem,
- płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
5.2. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer
rachunku bankowego, na który w ciągu dwóch dni należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania
wpłaty na rachunku bankowym sklepu kphandmade.com zamówienie jest przekazywane do
realizacji.
5.3. Klient jest obowiązany do dokonania płatności za pomocą jednego z wyżej wymienionych
sposobów w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
5.4. W przypadku wyboru płatności za pobraniem, Klient zobowiązany jest do dokonania
płatności przy odbiorze przesyłki.
§ 6 Dostawa
6.1. Zamówione towary są dostarczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do większości krajów wskazanych w opcji wysyłki i odbywa się pod adresem wskazanym przez Klienta w formularzu zamówienia. Sprzedawca zastrzega prawo do anulowania zamówienia, jeżeli z przyczyn od niego niezależnych wysyłka do wskazanego kraju jest niemożliwa.
6.2. Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach Sklepu internetowych kphandmade.com
wynosi 24 godziny. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła
w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości
dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie
poinformowany.
6.3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem:
- Poczta Polska
- InPost Paczkomaty
6.4. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym
fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w zamówieniu.
6.5. Klient może również odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie firmy KP Handmade.
W przypadku odbioru osobistego kupujący nie ponosi kosztów dowozu towaru.
6.6. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na
stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.
6.7. Koszt dostawy towaru w przypadku wyboru płatności za pobraniem w całości pokrywa
Klient.
6.8. W momencie przyjęcia towaru Klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory
towar staje się własnością Klienta.
§ 7 Odstąpienie do umowy
7.1. Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem
przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od
daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.
7.2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Kupujący
zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu
na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę, które może zostać wysłane pocztą na
adres: Rokitniańczyków 28C/10 33-300 Nowy Sącz; może to także zrobić drogą elektroniczną za
pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy przesłanego na adres mailowy
sprzedawcy sklep@kphandmade.com. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia
przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu złożone po terminie, o którym mowa w §7
pkt. 7.1 nie wywołuje skutków prawnych.
7.3. W przypadku złożenia przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną,
Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy (na trwałym nośniku danych w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach
konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).
7.4. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego
uszkodzeniu w transporcie. Bezpośredni koszt zwrotu rzeczy – zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy
z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683), konsument ponosi
bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
7.5. Kupujący zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później
niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedający może zastrzec, iż w
przypadku odstąpienia od umowy, rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez
niego lub osobę przez niego upoważnioną.
7.6. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza
zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki,
lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.
7.7. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym
koszty dostarczenia, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie,
nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego
oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.
7.8. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w § 7 pkt 7.9 Regulaminu
zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący.
Sprzedawca w porozumieniu ze Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie
będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów.
7.9. Sprzedawca oświadcza, że prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do
umów ujętych w art. 38 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r.
poz. 683).
7.10. Zawierając umowę Kupujący potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego
regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej
umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.
§8 Reklamacje
8.1. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady
fizyczne lub prawne, Kupujący może:
1) jeżeli jest konsumentem (w rozumieniu art. 221
§ 1 Kodeksu cywilnego) – złożyć
Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady,
2) jeżeli nie jest konsumentem – złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za
wady.
8.2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub
w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać
informacje o tym fakcie listownie na adres Rokitniańczyków 28C/10 33-300 Nowy Sącz lub poprzez e-mail na adres sklep@kphandmade.com. W zgłoszeniu zaleca się wskazać wadę, jaką zdaniem Klienta towar
posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę, datę wystąpienia
wady, żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności towaru z umową zgodnie z art. 560
i nast. Kodeksu cywilnego oraz podanie danych kontaktowych. Powyższe wymogi mają
charakter zaleceń, ich brak nie ma wpływu na skuteczność reklamacji.
8.3. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia. Brak
ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał
reklamację za uzasadnioną.
8.4. Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu
postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie
sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej
http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów
Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej
dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest
bezpłatne. W przypadku Klienta będącego konsumentem, chcącego skorzystać
z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia
skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
§9 Zasady publikowania opinii
9.1. Każdy kupujący/klient może publikować opinie o towarze/usłudze w odpowiednim miejscu
na stronie internetowej Sklepu. Opinia powinna być napisana językiem polskim z
zachowaniem zasad poprawniej polszczyzny.
9.2. Opinie są subiektywnymi wypowiedziami Klientów. Sprzedawca nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za ich treść.
9.3. Kupujący/klient oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów
prawa, ani praw osób trzecich. Ponosi on pełną odpowiedzialność za wypowiedzi
umieszczone przez niego w Sklepie Internetowym kphandmade.com.
9.4. Nadesłana opinia podlega weryfikacji przez sprzedawcę pod względem sprawdzenia czy
opinia ta nie zawiera treści o charakterze zakazanym tj. w szczególności gdy opinia narusza
obowiązujące przepisy, zawiera treści zakazane, reklamowe, dane osobowe, narusza prawa
autorskie itd.
§ 10 Dane osobowe
10.1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
10.2. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności sklepu
internetowego kphandmade.com, dostępnego na stronie kphandmade.com/polityka-prywatności.
§ 11 Postanowienia końcowe
11.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian
w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w odpowiednim
terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni.
11.2. Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego/Klienta, jeżeli zostały zachowane
wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on
prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia powiadomienia.
11.3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219) podmiot korzystający ze strony sklepu
internetowego kphandmade.com zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze
bezprawnym.
11.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą
odpowiednie przepisy Kodeku cywilnego oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach
konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).
11.5. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym kphandmade.com/regulamin.
11.6. Umowy ze sprzedawcą zawierane są w języku polskim.
11.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2020.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl